شنبه 12 فروردين 1402
 
دوسالانه‌ها 

هیات داوران:


نگارگری: 

مجید مهرگان، 
علی اصغر تجویدی، 
سلینا پوریا، 
امیر طهماسبی، 
مهرداد خطایی، بهمن شریفی، نوشین نظری


گل و مرغ: 

سید رضا فتاحی، حسینعلی ماچیانی، جلیل جوکار 


تشعیر: 

مجید مهرگان، امیر طهماسبی، 
نوشین نظری


تذهیب: 

فریدون فخری جوقان، محمد رضا هنرور، رحیم چرخی، محسن آقامیری، سلیمان سعید آبادی

 سیاه قلم:

علی اصغر تجویدی، 
مهرداد خطایی، 
بهمن شریفی